Business Intelligence

Od

Big Data

Do

One Page Reporting

Business Intelligence

Realizujemy projekty z zakresu hurtowni danych, a także systemów analitycznych wspierających działalność operacyjną i finansową przedsiębiorstw. Eksperckie rozwiązania Solet charakteryzuje duża elastyczność z zachowaniem możliwości wykorzystania standardowych modułów dla wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa.

DANE

Eksploracja rynku

INFORMACJE

Interpretacja faktów

DECYZJE

Akceleracja biznesu

Portfolio

 • Wieloprzekrojowa analiza dynamiki i struktury sprzedaży, w tym m.in. w przekroju na pozycje asortymentu, klienta, kanał sprzedaży z odniesieniem do cech transakcji sprzedaży, partii magazynowych i dokumentów zamówień
 • Raporty dziennej sprzedaży detalicznej, w tym średnia sprzedaż na paragonie wg struktury geograficznej
 • Analiza sprzedaży gazetkowej i sprzedaży marek własnych
 • Analiza trendu sprzedaży koszyka asortymentowego
 • Indeks cenowy, porównanie ceny koszyka asortymentowego w przekroju na punkty sprzedaży z odniesieniem do wybranych punktów sprzedaży konkurencji
 • Analiza numeryczna
 • Analiza efektywności akcji marketingowych
 • Monitorowanie kosztów promocji
 • Analiza rabatów w strukturze rodzajowej w odniesieniu do cen katalogowych, wskaźnik stopnia zagłuszania marży
 • Analiza rabatów retrospektywnych
 • Monitorowanie współczynników lojalności klienta, w tym częstotliwość i wielkość zakupów w strukturze asortymentowej
 • Analiza ankiet i badań rynkowych
 • Analiza marży standardowej i wyniku ekonomicznego transakcji sprzedaży z uwzględnieniem rozliczonych kosztów zaangażowanego kapitału, kosztów logistycznych, kosztów transportu oraz udzielonych i otrzymanych rabatów retrospektywnych
 • Analizy efektywności działań sprzedawców, przedstawicieli handlowych, RSM, ASM, grup sprzedawców, w tym stopień realizacji targetów
 • Analiza rentowności punktu sprzedaży, grup asortymentu, produktów, kanałów sprzedaży i klientów
 • Analiza sprzedaży i rotacji asortymentu z ekspozycji
 • Analiza sprzedaży kuponowej oraz z walizek producentów
 • Analiza wyników boksów wystawienniczych, w tym wskaźniki sprzedaży i marży jednostkowej na pojedynczy fakt wystąpienia danego asortymentu w boksie
 • Udział sprzedaży do udziału w powierzchni
 • Stopień realizacji zamówień od klientów, w tym analiza sprzedaży utraconej z określeniem przyczyny i wartości utraconej marży
 • Analiza dynamiki i struktury należności w przekroju na klienta i przedstawiciela handlowego
 • Szacowanie wpływów gotówki w odniesieniu do transakcji sprzedaży
 • Dynamika i struktura obrotów magazynowych – w tym: wieloprzekrojowa analiza ilościowa i wartościowa przyjęć, przesunięć, wydań, zwrotów, dokumentów inwentaryzacyjnych
 • Dynamika i struktura zapasu – w tym m.in. stan zapasu partii w podziale na miejsca składowania, struktura wiekowa
 • Wskaźniki logistyczne: rotacja, dostępność, ciągłość, back orders, częstotliwość zatowarowania, koszt magazynowania, % wskaźnik reklamacji, wskaźniki wydajności, wartość rezerwacji, wypełnienie magazynu, analiza pracy
 • Braki w wydaniu – analiza relacji zachodzących pomiędzy wartością towaru zamówionego przez klientów i wartością towaru wydanego z magazynu
 • Raporty z kontroli skanerowych – liczba kontroli, błędy składających, błędy kontrolerów
 • Kontroling logistyczny – rachunek efektywności i wydajności transportu, dynamika i struktura kosztów transportu, rachunek wydajności magazynu, straty towarowe
 • Alokacja kosztów transportu na podstawie parametrów dokumentów transportowych lub/i zastosowanego modelu inżynierii tras
 • Zdolność wywozowa taboru w ujęciu wagowym i paletowym, w tym analiza przeładowania i stopnia realizacji pustych przebiegów
 • Analiza wydajności magazynu – wskaźniki wydajności ogólnej, kompletacji zamówień, przyjęcia dostaw, mediatora (boksu kasowego) i operacji wewnętrznych na magazynie
 • Dossier dostawcy – dane podstawowe, udział ilościowy SKU dostawcy, back margin, target, budżet marketingowy, udział SKU dostawcy w strukturze sprzedaży, wskaźniki – czas realizacji zamówień, % wadliwych dostaw
 • Stopień zgodności dostaw z zamówieniami, braki i nadwyżki w dostawach
 • Analiza wskaźnika Delivery Lead Time – czas realizacji zamówień od dostawców w odniesieniu do prognozowanych założeń dla poszczególnych pozycji asortymentu
 • Bieżąca wartość zamówień przeterminowanych
 • Raporty zakupowe, w tym: analiza zapotrzebowania w oparciu o stan zapasu, zamówienia, dostawy w drodze, nadwyżki i braki, parametry zatowarowania asortymentu w przekroju miejsca składowania
 • Kategoryzacja asortymentu w strukturze grup ABC i XYZ
 • Analiza ekonomicznej wartości zamówienia
 • Analiza wygrzewania nowych składników łańcucha dostaw
 • Analizy porównawcze planowanych wysyłek, dostaw i załadunków
 • Generowanie ogólnych założeń dla szczegółowych planów produkcji w oparciu o prognozę sprzedaży, zamówienia klientów przy uwzględnieniu aktualnych stanów magazynowych
 • Analiza wykonania planu produkcji
 • Wieloprzekrojowa analiza zleceń produkcyjnych, w tym analiza porównawcza rzeczywistego zużycia składników procesu technologicznego w stosunku do określonego zużycia normatywnego
 • Analiza czasu pracy i przestojów maszyn z dokładnością do zmiany roboczej i w przekrojach zlecenia produkcyjnego
 • Monitorowanie parametrów przypisanych do operacji technologicznych w poszczególnych marszrutach
 • Raporty wyników kontroli jakości z uwzględnieniem wielkości i przyczyny odchylenia od założonych norm
 • Wieloprzekrojowa analiza technicznego kosztu wytworzenia w przekroju na czas i składniki ceny wyrobu z uwzględnieniem związków rekurencyjnych w produkcji wielofazowej
 • Wsparcie procesu obliczania TKW kontrolingowego
 • Kalkulacja ceny wytworzenia i ceny sprzedaży wyrobu gotowego
 • Kalkulacje ad-hoc progów rentowności wg zadanej ceny sprzedaży w oparciu o wybrany wariant kalkulacji ceny wyrobu gotowego
 • Obsługa analiz w wielopoziomowej strukturze grupy kapitałowej
 • Analiza struktury i dynamiki sprawozdań finansowych w wybranym formacie (format statutowy, KPWiG, US GAAP, KNUiFE) w przekroju spółki i grupy kapitałowej
 • Mapowanie pozycji sprawozdań finansowych z danych księgi głównej i szczegółowych zapisów księgowych
 • Generowanie sprawozdań finansowych na podstawie wprowadzonych formuł mapowań z danych systemu źródłowego
 • Wczytywanie sprawozdań finansowych z arkuszy MS Excel, wprowadzanie danych do sprawozdań finansowych przy pomocy arkuszy roboczych
 • Automatyzacja procesu alokacji wartości not objaśniających do sprawozdań finansowych (w tym m.in.: struktura należności, struktura zobowiązań, szczegółowa analiza stanu i zmian w grupach środków trwałych)
 • Rejestracja korekt prezentacyjnych i konsolidacyjnych, rejestracja korekt kapitałów własnych oraz udziałów w spółkach zależnych, wyliczenie wartości firmy i kapitałów mniejszości
 • Automatyzacja procesu wyłączania transakcji wzajemnych w grupie kapitałowej
 • Obsługa rejestru sald transakcji wewnątrzgrupowych, generowanie raportów rozbieżności
 • Konsolidacja metodą pełną i proporcjonalną
 • Prezentacja według metody praw własności, obsługa wymiaru segmentacji
 • Analiza sytuacji majątkowej, w tym: dynamika i struktura pozycji aktywów i pasywów z odniesieniem do danych źródłowych (w tym struktura i dynamika należności, zobowiązań, zapasów)
 • Badanie stopnia dźwigni operacyjnej i finansowej
 • Wskaźniki rentowności, zadłużenia, płynności
 • Budowanie modeli na danych finansowych, w tym opcje prognozowania wyników finansowych
 • Analiza kosztów w strukturze rodzajowej w przekroju na jednostki organizacyjne przedsiębiorstwa
 • Analiza kosztów w układzie rachunku kosztów rzeczywistych, normalnych, planowanych i standardowych, w tym analiza odchyleń
 • Obsługa profili alokacji danych według zdefiniowanych kluczy podziałowych, w tym wsparcie dla procesu rozliczania kosztów metodą ABC
 • Rachunek kosztów działań sterowany czasem
 • Budowanie układu oraz generowanie danych do wieloprzekrojowych i wielopoziomowych rachunków kontrolingowych, w tym m.in. analiza rentowności produktów, klientów, projektów i kanałów sprzedaży
 • Prowadzenie procesu budżetowania w formie scentralizowanej i rozproszonej
 • Kontrola wykonania budżetów, w tym obsługa opcji budżetowania elastycznego
 • Operacyjna analiza stanu i przepływu gotówki, generowanie wartości pozycji preliminarza gotówkowego
 • Analiza ryzyka portfela należności, średni termin zapłaty i opóźnienia płatności w przekroju klienta, ranking dłużników
 • Prezentacja kluczowych wskaźników w formie strategicznej karty wyników
 • Analiza stanu i fluktuacji zatrudnienia, w tym liczba zatrudnionych, liczba zwolnień, liczba etatów w przekroju czasowym i w strukturze jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa
 • Analiza struktury formy zatrudnienia
 • Analiza absencji, w tym monitorowanie stopnia wykorzystania urlopu bieżącego i zaległego w stosunku do planu urlopów, liczba absencji chorobowych, ranking pracowników według rodzaju absencji
 • Analiza i optymalizacja grafików
 • Wieloprzekrojowa analiza czasu pracy
 • Analiza kosztów pracy w podziale na składniki płacowe, w tym narzuty na wynagrodzenia i premie
 • Przygotowanie i przegląd karty pracownika, w  tym dynamika zmiany wynagrodzenia, opis doświadczenia, odbyte szkolenia, analiza dynamiki wskaźników KPI zdefiniowanych w ramach karty oceny pracownika
 • Grafikowanie i optymalizacja zasobów w firmach usługowych oraz personelu medycznego
sbi Explorer to platforma eksploracji danych, oferująca kompleksowy i zintegrowany zestaw narzędzi analitycznych, opracowany w celu zapewnienia wglądu w wyniki analiz biznesowych jak największej grupie użytkowników oraz  samodzielny dostęp do aktualnych i przydatnych informacji za pośrednictwem interfejsu internetowego. Platforma pozwala łączyć dane pobierane z wielu baz, aplikacji, źródeł danych OLAP i źródeł danych nieusystematyzowanych w pojedynczy, ujednolicony widok informacji korporacyjnych. Rozwiązanie zbudowane jest w oparciu o technologię IBM. Odpowiedni dobór narzędzi dokonywany jest najczęściej w drodze analizy przedwdrożeniowej.

Wdrożenie sbi Explorer pozwoli na:

 • akcelerację procesów biznesowych, analitycznych i pozyskiwania danych
 • łatwy, intuicyjny dostęp do danych
 • wydajną eksplorację danych w rozszerzonym i pogłębionym modelu analiz detalicznych
 • ponad 100 krotnie szybsze odpowiedzi na zapytania
 • kompresję fizycznych danych
 • ujednolicenie środowiska oraz przestrzeni pracy i wymiany informacji
 • optymalizację procesów wewnątrz organizacji
 • wprowadzenie self-service Business Intelligence i analizę ad-hoc w czasie rzeczywistym
 • zbudowanie solidnego fundamentu na potrzeby zaawansowanej analityki predykcyjnej
 • precyzję i szybkość reakcji w zmieniającym się otoczeniu
 • zbudowanie trwałej przewagi konkurencyjnej
Wykorzystywane produkty:

 • IBM Integrated Analytics Systems (PDA, Netezza) – wydajne środowisko ładowania, obróbki i przechowywania dużej ilości danych na potrzeby analiz. Akcelerator ten umożliwia eksplorację wiarygodnej i użytecznej biznesowo informacji w sekundach.
 • IBM Cognos – to narzędzie do inteligentnej analizy danych, umożliwiające raportowanie, tworzenie analiz i kokpitów menedżerskich, wspierające planowanie, budżetowanie i prognozowanie.
 • IBM SPSS – intuicyjne w obsłudze narzędzie do analiz statystycznych. Umożliwia przegląd danych pochodzących z różnych źródeł, formułowanie hipotez, analizę relacji między zmiennymi, identyfikację trendów, opracowywanie prognoz, predykcję i rekomendację.
 • IBM DB2 – to system zarządzania relacyjną bazą danych, którego głównymi zaletami są: ogromna elastyczność, wysokie możliwości kompresji przechowywanych danych oraz technologia IBM BLU Acceleration. To kolumnowe składowanie danych, opatentowana kompresja, algorytm buforowania dużych zbiorów danych w pamięci RAM, mechanizmy eliminujące konieczność tworzenia indeksów oraz zestaw algorytmów pozwalających na równoległe przetwarzanie zbiorów danych bez konieczności odwoływania się do dysku.

Portfolio

sbiSPRZEDAŻ
 • Wieloprzekrojowa analiza dynamiki i struktury sprzedaży, w tym m.in. w przekroju na pozycje asortymentu, klienta, kanał sprzedaży z odniesieniem do cech transakcji sprzedaży, partii magazynowych i dokumentów zamówień
 • Raporty dziennej sprzedaży detalicznej, w tym średnia sprzedaż na paragonie wg struktury geograficznej
 • Analiza sprzedaży gazetkowej i sprzedaży marek własnych
 • Analiza trendu sprzedaży koszyka asortymentowego
 • Indeks cenowy, porównanie ceny koszyka asortymentowego w przekroju na punkty sprzedaży z odniesieniem do wybranych punktów sprzedaży konkurencji
 • Analiza numeryczna
 • Analiza efektywności akcji marketingowych
 • Monitorowanie kosztów promocji
 • Analiza rabatów w strukturze rodzajowej w odniesieniu do cen katalogowych, wskaźnik stopnia zagłuszania marży
 • Analiza rabatów retrospektywnych
 • Monitorowanie współczynników lojalności klienta, w tym częstotliwość i wielkość zakupów w strukturze asortymentowej
 • Analiza ankiet i badań rynkowych
 • Analiza marży standardowej i wyniku ekonomicznego transakcji sprzedaży z uwzględnieniem rozliczonych kosztów zaangażowanego kapitału, kosztów logistycznych, kosztów transportu oraz udzielonych i otrzymanych rabatów retrospektywnych
 • Analizy efektywności działań sprzedawców, przedstawicieli handlowych, RSM, ASM, grup sprzedawców, w tym stopień realizacji targetów
 • Analiza rentowności punktu sprzedaży, grup asortymentu, produktów, kanałów sprzedaży i klientów
 • Analiza sprzedaży i rotacji asortymentu z ekspozycji
 • Analiza sprzedaży kuponowej oraz z walizek producentów
 • Analiza wyników boksów wystawienniczych, w tym wskaźniki sprzedaży i marży jednostkowej na pojedynczy fakt wystąpienia danego asortymentu w boksie
 • Udział sprzedaży do udziału w powierzchni
 • Stopień realizacji zamówień od klientów, w tym analiza sprzedaży utraconej z określeniem przyczyny i wartości utraconej marży
 • Analiza dynamiki i struktury należności w przekroju na klienta i przedstawiciela handlowego
 • Szacowanie wpływów gotówki w odniesieniu do transakcji sprzedaży
sbiLOGISTYKA
 • Dynamika i struktura obrotów magazynowych – w tym: wieloprzekrojowa analiza ilościowa i wartościowa przyjęć, przesunięć, wydań, zwrotów, dokumentów inwentaryzacyjnych
 • Dynamika i struktura zapasu – w tym m.in. stan zapasu partii w podziale na miejsca składowania, struktura wiekowa
 • Wskaźniki logistyczne: rotacja, dostępność, ciągłość, back orders, częstotliwość zatowarowania, koszt magazynowania, % wskaźnik reklamacji, wskaźniki wydajności, wartość rezerwacji, wypełnienie magazynu, analiza pracy
 • Braki w wydaniu – analiza relacji zachodzących pomiędzy wartością towaru zamówionego przez klientów i wartością towaru wydanego z magazynu
 • Raporty z kontroli skanerowych – liczba kontroli, błędy składających, błędy kontrolerów
 • Kontroling logistyczny – rachunek efektywności i wydajności transportu, dynamika i struktura kosztów transportu, rachunek wydajności magazynu, straty towarowe
 • Alokacja kosztów transportu na podstawie parametrów dokumentów transportowych lub/i zastosowanego modelu inżynierii tras
 • Zdolność wywozowa taboru w ujęciu wagowym i paletowym, w tym analiza przeładowania i stopnia realizacji pustych przebiegów
 • Analiza wydajności magazynu – wskaźniki wydajności ogólnej, kompletacji zamówień, przyjęcia dostaw, mediatora (boksu kasowego) i operacji wewnętrznych na magazynie
 • Dossier dostawcy – dane podstawowe, udział ilościowy SKU dostawcy, back margin, target, budżet marketingowy, udział SKU dostawcy w strukturze sprzedaży, wskaźniki – czas realizacji zamówień, % wadliwych dostaw
 • Stopień zgodności dostaw z zamówieniami, braki i nadwyżki w dostawach
 • Analiza wskaźnika Delivery Lead Time – czas realizacji zamówień od dostawców w odniesieniu do prognozowanych założeń dla poszczególnych pozycji asortymentu
 • Bieżąca wartość zamówień przeterminowanych
 • Raporty zakupowe, w tym: analiza zapotrzebowania w oparciu o stan zapasu, zamówienia, dostawy w drodze, nadwyżki i braki, parametry zatowarowania asortymentu w przekroju miejsca składowania
 • Kategoryzacja asortymentu w strukturze grup ABC i XYZ
 • Analiza ekonomicznej wartości zamówienia
 • Analiza wygrzewania nowych składników łańcucha dostaw
 • Analizy porównawcze planowanych wysyłek, dostaw i załadunków
sbiPRODUKCJA
 • Generowanie ogólnych założeń dla szczegółowych planów produkcji w oparciu o prognozę sprzedaży, zamówienia klientów przy uwzględnieniu aktualnych stanów magazynowych
 • Analiza wykonania planu produkcji
 • Wieloprzekrojowa analiza zleceń produkcyjnych, w tym analiza porównawcza rzeczywistego zużycia składników procesu technologicznego w stosunku do określonego zużycia normatywnego
 • Analiza czasu pracy i przestojów maszyn z dokładnością do zmiany roboczej i w przekrojach zlecenia produkcyjnego
 • Monitorowanie parametrów przypisanych do operacji technologicznych w poszczególnych marszrutach
 • Raporty wyników kontroli jakości z uwzględnieniem wielkości i przyczyny odchylenia od założonych norm
 • Wieloprzekrojowa analiza technicznego kosztu wytworzenia w przekroju na czas i składniki ceny wyrobu z uwzględnieniem związków rekurencyjnych w produkcji wielofazowej
 • Wsparcie procesu obliczania TKW kontrolingowego
 • Kalkulacja ceny wytworzenia i ceny sprzedaży wyrobu gotowego
 • Kalkulacje ad-hoc progów rentowności wg zadanej ceny sprzedaży w oparciu o wybrany wariant kalkulacji ceny wyrobu gotowego
sbiFINANSE
 • Obsługa analiz w wielopoziomowej strukturze grupy kapitałowej
 • Analiza struktury i dynamiki sprawozdań finansowych w wybranym formacie (format statutowy, KPWiG, US GAAP, KNUiFE) w przekroju spółki i grupy kapitałowej
 • Mapowanie pozycji sprawozdań finansowych z danych księgi głównej i szczegółowych zapisów księgowych
 • Generowanie sprawozdań finansowych na podstawie wprowadzonych formuł mapowań z danych systemu źródłowego
 • Wczytywanie sprawozdań finansowych z arkuszy MS Excel, wprowadzanie danych do sprawozdań finansowych przy pomocy arkuszy roboczych
 • Automatyzacja procesu alokacji wartości not objaśniających do sprawozdań finansowych (w tym m.in.: struktura należności, struktura zobowiązań, szczegółowa analiza stanu i zmian w grupach środków trwałych)
 • Rejestracja korekt prezentacyjnych i konsolidacyjnych, rejestracja korekt kapitałów własnych oraz udziałów w spółkach zależnych, wyliczenie wartości firmy i kapitałów mniejszości
 • Automatyzacja procesu wyłączania transakcji wzajemnych w grupie kapitałowej
 • Obsługa rejestru sald transakcji wewnątrzgrupowych, generowanie raportów rozbieżności
 • Konsolidacja metodą pełną i proporcjonalną
 • Prezentacja według metody praw własności, obsługa wymiaru segmentacji
 • Analiza sytuacji majątkowej, w tym: dynamika i struktura pozycji aktywów i pasywów z odniesieniem do danych źródłowych (w tym struktura i dynamika należności, zobowiązań, zapasów)
 • Badanie stopnia dźwigni operacyjnej i finansowej
 • Wskaźniki rentowności, zadłużenia, płynności
 • Budowanie modeli na danych finansowych, w tym opcje prognozowania wyników finansowych
 • Analiza kosztów w strukturze rodzajowej w przekroju na jednostki organizacyjne przedsiębiorstwa
 • Analiza kosztów w układzie rachunku kosztów rzeczywistych, normalnych, planowanych i standardowych, w tym analiza odchyleń
 • Obsługa profili alokacji danych według zdefiniowanych kluczy podziałowych, w tym wsparcie dla procesu rozliczania kosztów metodą ABC
 • Rachunek kosztów działań sterowany czasem
 • Budowanie układu oraz generowanie danych do wieloprzekrojowych i wielopoziomowych rachunków kontrolingowych, w tym m.in. analiza rentowności produktów, klientów, projektów i kanałów sprzedaży
 • Prowadzenie procesu budżetowania w formie scentralizowanej i rozproszonej
 • Kontrola wykonania budżetów, w tym obsługa opcji budżetowania elastycznego
 • Operacyjna analiza stanu i przepływu gotówki, generowanie wartości pozycji preliminarza gotówkowego
 • Analiza ryzyka portfela należności, średni termin zapłaty i opóźnienia płatności w przekroju klienta, ranking dłużników
 • Prezentacja kluczowych wskaźników w formie strategicznej karty wyników
sbiHR
 • Analiza stanu i fluktuacji zatrudnienia, w tym liczba zatrudnionych, liczba zwolnień, liczba etatów w przekroju czasowym i w strukturze jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa
 • Analiza struktury formy zatrudnienia
 • Analiza absencji, w tym monitorowanie stopnia wykorzystania urlopu bieżącego i zaległego w stosunku do planu urlopów, liczba absencji chorobowych, ranking pracowników według rodzaju absencji
 • Analiza i optymalizacja grafików
 • Wieloprzekrojowa analiza czasu pracy
 • Analiza kosztów pracy w podziale na składniki płacowe, w tym narzuty na wynagrodzenia i premie
 • Przygotowanie i przegląd karty pracownika, w tym dynamika zmiany wynagrodzenia, opis doświadczenia, odbyte szkolenia, analiza dynamiki wskaźników KPI zdefiniowanych w ramach karty oceny pracownika
 • Grafikowanie i optymalizacja zasobów w firmach usługowych oraz personelu medycznego
sbiEXPLORER

sbi Explorer to platforma eksploracji danych, oferująca kompleksowy i zintegrowany zestaw narzędzi analitycznych, opracowany w celu zapewnienia wglądu w wyniki analiz biznesowych jak największej grupie użytkowników oraz samodzielny dostęp do aktualnych i przydatnych informacji za pośrednictwem interfejsu internetowego. Platforma pozwala łączyć dane pobierane z wielu baz, aplikacji, źródeł danych OLAP i źródeł danych nieusystematyzowanych w pojedynczy, ujednolicony widok informacji korporacyjnych. Rozwiązanie zbudowane jest w oparciu o technologię IBM. Odpowiedni dobór narzędzi dokonywany jest najczęściej w drodze analizy przedwdrożeniowej.

Wdrożenie sbi Explorer pozwoli na:

 • akcelerację procesów biznesowych, analitycznych i pozyskiwania danych
 • łatwy, intuicyjny dostęp do danych
 • wydajną eksplorację danych w rozszerzonym i pogłębionym modelu analiz detalicznych
 • ponad 100 krotnie szybsze odpowiedzi na zapytania
 • kompresję fizycznych danych
 • ujednolicenie środowiska oraz przestrzeni pracy i wymiany informacji
 • optymalizację procesów wewnątrz organizacji
 • wprowadzenie self-service Business Intelligence i analizę ad-hoc w czasie rzeczywistym
 • zbudowanie solidnego fundamentu na potrzeby zaawansowanej analityki predykcyjnej
 • precyzję i szybkość reakcji w zmieniającym się otoczeniu
 • zbudowanie trwałej przewagi konkurencyjnej

Wykorzystywane produkty:

 • IBM Integrated Analytics Systems (PDA, Netezza) – wydajne środowisko ładowania, obróbki i przechowywania dużej ilości danych na potrzeby analiz. Akcelerator ten umożliwia eksplorację wiarygodnej i użytecznej biznesowo informacji w sekundach.
 • IBM Cognos – to narzędzie do inteligentnej analizy danych, umożliwiające raportowanie, tworzenie analiz i kokpitów menedżerskich, wspierające planowanie, budżetowanie i prognozowanie.
 • IBM SPSS – intuicyjne w obsłudze narzędzie do analiz statystycznych. Umożliwia przegląd danych pochodzących z różnych źródeł, formułowanie hipotez, analizę relacji między zmiennymi, identyfikację trendów, opracowywanie prognoz, predykcję i rekomendację.
 • IBM DB2 – to system zarządzania relacyjną bazą danych, którego głównymi zaletami są: ogromna elastyczność, wysokie możliwości kompresji przechowywanych danych oraz technologia IBM BLU Acceleration. To kolumnowe składowanie danych, opatentowana kompresja, algorytm buforowania dużych zbiorów danych w pamięci RAM, mechanizmy eliminujące konieczność tworzenia indeksów oraz zestaw algorytmów pozwalających na równoległe przetwarzanie zbiorów danych bez konieczności odwoływania się do dysku.
pl_PL