ESG

Systemowe

wsparcie procesów

na drodze do

zrównoważonego rozwoju

ODPOWIEDŹ NA KLUCZOWE WYZWANIA ESG

Uprość przechwytywanie, konsolidację, zarządzanie, analizę i raportowanie danych dotyczących środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego (ESG). Oferowana przez Solet platforma IBM Envizi upraszcza raportowanie ESG poprzez system zapisów dostarczający wiarygodne dane ESG i obliczenia gazów cieplarnianych podlegające kontroli, usprawnia raportowanie i ujawnianie informacji, a także przyspiesza dekarbonizację.

Ujawnienia ESG

Obliczanie i raportowanie emisji gazów cieplarnianych GHG

Osiągnięcie celów dekarbonizacji

Zwiększanie zaangażowania organizacji w budowanie efektywności środowiskowej

Ujawnienia ESG

Przechwytuj dane ESG w jednym systemie rejestracji za pomocą oprogramowania do raportowania ESG.
Oferowane oprogramowanie IBM Envizi integruje pakiet produktów, które pomagają przechwytywać wszystkie dane ESG oraz zarządzać nimi w jednym systemie rejestrowania i raportowania, mając pewność, że dane podlegają audytowi i spełniają kryteria finansowe. Narzędzie  umożliwia sporządzanie raportów zgodnie z zewnętrznymi ramami, takimi jak: GRI, ESRS, SASB, GRESB, SDGs ONZ i innymi, poprzez konsolidację pytań z tych ram w jedną platformę w formacie, który można łatwo eksportować.

IBM Envizi obsługuje Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (ESRS) jako zarządzaną strukturę pomagającą firmom zachować zgodność z unijną dyrektywą w sprawie raportowania zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSRD).

Moduł IBM Envizi – Ramy Raportowania ESG zawiera ponad 1000 pytań z głównych międzynarodowych ram raportowania, takich jak ESRS, które pomagają zachować zgodność z CSRD, SASB, GRI, SDGs ONZ i TCFD

 • Platforma obsługuje europejskie standardy raportowania zrównoważonego rozwoju (ESRS) jako zarządzane ramy pomagające firmom zachować zgodność z dyrektywą UE w sprawie raportowania zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSRD).
 • Pytania ramowe obejmują wskazówki dotyczące najlepszych praktyk w zakresie reagowania, a także informacje o tym, gdzie można znaleźć w systemie wskaźniki ESG
 • Dostęp do pulpitu nawigacyjnego dla zespołów globalnych eliminuje potrzebę stosowania podatnych na błędy metod gromadzenia danych, takich jak poczta elektroniczna i udostępniane dokumenty
 • Twórz niestandardowe pytania, aby śledzić określone wymagania dotyczące raportowania, które nie są objęte publicznymi ramami ESG

Moduł IBM Envizi – Oceny Budynków + Testy Porównawacze umożliwia gromadzenie, analizowanie i śledzenie efektywności energetycznej w całym portfelu nieruchomości

 • Gromadź dane dotyczące parametrów budynku i mediów, obliczaj oceny, przeprowadzaj testy porównawcze i śledź efektywność energetyczną portfela nieruchomości w jednym miejscu
 • Co miesiąc śledź orientacyjne wyniki ocen budynków w odniesieniu do celów, aby uzyskać przydatne informacje umożliwiające wprowadzenie ulepszeń poprawiających oceny
 • Narzędzia raportowe umożliwiają wysyłanie danych bezpośrednio do poszczególnych frameworków (w tym: Global Real Estate Sustainability Benchmark i ENERGY STAR®) bez konieczności ręcznego manipulowania danymi w arkuszach kalkulacyjnych poza platformą systemu

Moduł IBM Envizi – Ankiety Łańcucha Wartości + Oceny funkcjonalność w formie portalu cyfrowego do zarządzania ESG w łańcuchu wartości, umożliwia zainteresowanym stronom interaktywną wymianę informacji jakościowych i ilościowych dotyczących ESG w oparciu o dostosowane ankiety

 • Zbieraj dane ESG od stron trzecich na potrzeby analizy łańcucha wartości w ramach jednego portalu i oceniaj wyniki ESG pod kątem przewagi konkurencyjnej poszczególnych dostawców
 • Pozwól interesariuszom swojego łańcucha wartości zadawać pytania i komunikować się  z Tobą lub innymi członkami zespołu za pośrednictwem jednego portalu
 • Utwórz niestandardowy system punktacji, aby ocenić i porównać wyniki ESG swoich interesariuszy w łańcuchu wartości na podstawie ich odpowiedzi w ankietach
 • Porównuj dane od dostawców w celu zidentyfikowania „hotspots” łańcucha dostaw, które  wymagają uwagi lub działań naprawczych
Ramy raportowania ESG

Moduł IBM Envizi – Ramy Raportowania ESG zawiera ponad 1000 pytań z głównych międzynarodowych ram raportowania, takich jak ESRS, które pomagają zachować zgodność z CSRD, SASB, GRI, SDGs ONZ i TCFD

 • Platforma obsługuje europejskie standardy raportowania zrównoważonego rozwoju (ESRS) jako zarządzane ramy pomagające firmom zachować zgodność z dyrektywą UE w sprawie raportowania zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSRD).
 • Pytania ramowe obejmują wskazówki dotyczące najlepszych praktyk w zakresie reagowania, a także informacje o tym, gdzie można znaleźć w systemie wskaźniki ESG
 • Dostęp do pulpitu nawigacyjnego dla zespołów globalnych eliminuje potrzebę stosowania podatnych na błędy metod gromadzenia danych, takich jak poczta elektroniczna i udostępniane dokumenty
 • Twórz niestandardowe pytania, aby śledzić określone wymagania dotyczące raportowania, które nie są objęte publicznymi ramami ESG
Oceny budynków i testy porównawcze
Moduł IBM Envizi – Oceny Budynków + Testy Porównawacze umożliwia gromadzenie, analizowanie i śledzenie efektywności energetycznej w całym portfelu nieruchomości

 • Gromadź dane dotyczące parametrów budynku i mediów, obliczaj oceny, przeprowadzaj testy porównawcze i śledź efektywność energetyczną portfela nieruchomości w jednym miejscu
 • Co miesiąc śledź orientacyjne wyniki ocen budynków w odniesieniu do celów, aby uzyskać przydatne informacje umożliwiające wprowadzenie ulepszeń poprawiających oceny
 • Narzędzia raportowe umożliwiają wysyłanie danych bezpośrednio do poszczególnych frameworków (w tym: Global Real Estate Sustainability Benchmark i ENERGY STAR®) bez konieczności ręcznego manipulowania danymi w arkuszach kalkulacyjnych poza platformą systemu
Ankiety dotyczące łańcucha wartości i oceny
Moduł IBM Envizi – Ankiety Łańcucha Wartości + Oceny funkcjonalność w formie portalu cyfrowego do zarządzania ESG w łańcuchu wartości, umożliwia zainteresowanym stronom interaktywną wymianę informacji jakościowych i ilościowych dotyczących ESG w oparciu o dostosowane ankiety

 • Zbieraj dane ESG od stron trzecich na potrzeby analizy łańcucha wartości w ramach jednego portalu i oceniaj wyniki ESG pod kątem przewagi konkurencyjnej poszczególnych dostawców
 • Pozwól interesariuszom swojego łańcucha wartości zadawać pytania i komunikować się  z Tobą lub innymi członkami zespołu za pośrednictwem jednego portalu
 • Utwórz niestandardowy system punktacji, aby ocenić i porównać wyniki ESG swoich interesariuszy w łańcuchu wartości na podstawie ich odpowiedzi w ankietach
 • Porównuj dane od dostawców w celu zidentyfikowania „hotspots” łańcucha dostaw, które  wymagają uwagi lub działań naprawczych

Zarządzanie emisjami

Dokładnie obliczaj i raportuj emisję gazów cieplarnianych oraz śledź postępy w osiąganiu celów dekarbonizacji za pomocą oprogramowania do zarządzania emisjami gazów. Oferowane oprogramowanie IBM Envizi pomaga dokładnie obliczać, śledzić i raportować dane dotyczące emisji gazów cieplarnianych (GHG) w zakresie 1, 2 i 3 na poziomie szczegółowym. Wspiera wyznaczanie celów w zakresie dekarbonizacji, śledzenie postępu w realizacji celów redukcji emisji, identyfikację obszarów, na których należy skoncentrować wysiłki na rzecz redukcji emisji.

Moduł IBM Envizi – Zakres 1,2 Rachunkowość GHG + Raportowanie umożliwia rozliczanie i raportowanie emisji dwutlenku węgla dzięki wydajnemu silnikowi obliczania emisji opartemu na protokole GHG

 • Zbudowany na protokole GHG, wbudowany silnik obliczania emisji zawiera globalną bibliotekę ponad 40 000 zarządzanych współczynników emisji, w tym współczynników z amerykańskiej EPA, eGRID, DEFRA, krajowych współczynników energii elektrycznej z IEA, pozostałych współczynników z USA i Europy oraz dostępnych publicznie ram w innych regionach
 • Zarządzanie redukcjami gazów cieplarnianych poprzez kategoryzację kompensacji emisji dwutlenku węgla i certyfikaty energii odnawialnej
 • Konfigurowalna hierarchia organizacyjna pozwala na strukturyzację tysięcy strumieni danych z Zakresów 1 i 2 w celu spełnienia wymagań raportowania
 • Możliwość zarządzania niestandardowymi zestawami współczynników emisji i zestawami współczynników emisji innych firm, aby spełnić potrzeby raportowania emisji swojej organizacji

Moduł IBM Envizi – Zakres 3 Rachunkowość GHG + Raportowanie obejmuje wszystkie kategorie Zakresu 3 (upstream i downstream), wykorzystując silnik obliczeniowy GHG do stosowania metod obliczeniowych zgodnych z protokołem GHG, wspartych przez solidny system zarządzania danymi

 • Ponad 40 odmian metodologii obliczania gazów cieplarnianych w kategoriach Zakresu 3
 • Emisje z zakresu 3 są obliczane automatycznie przy użyciu odpowiedniej metody obliczeniowej protokołu GHG. Oparte na sztucznej inteligencji modele przetwarzania języka naturalnego (NLP) obsługują kategoryzację danych na potrzeby obliczeń opartych na wydatkach, a współczynniki emisji pobierane są z wbudowanych bibliotek
 • Podsumowania dokładności obliczeń według typu danych – w oparciu o metodologię obliczeń – pomagają zwiększać dokładność raportowania dotyczącego zrównoważonego rozwoju z roku na rok i identyfikować wszelkie pojawiające się problemy z zarządzaniem danymi

Moduł IBM Envizi – Wyznaczanie Celów + Monitoring automatyzuje proces wychwytywania i śledzenia wydajności gazów cieplarnianych względem postawionych celów na różnych poziomach organizacji

 • Wyznaczanie i śledzenie celów w zakresie redukcji zużycia, energii i emisji, aby przyspieszyć realizację celów dekarbonizacji
 • Intuicyjne pulpity nawigacyjne pomagają zidentyfikować możliwości redukcji emisji gazów cieplarnianych, opracować strategię zarządzania emisjami dwutlenku węgla i śledzić wpływ różnych projektów w zakresie zrównoważonego rozwoju
 • Wbudowane narzędzia pomagają angażować interesariuszy i poprawiać odpowiedzialność za wyniki na wszystkich poziomach organizacji
 • Zbiorcze tworzenie i edytowanie celów przy użyciu pustych lub wstępnie wypełnionych szablonów Excel
 • Moduł IBM Envizi – Supply Chain Intelligence przechwytuje i agreguje masowe dane transakcyjne na poziomie dostawców i produktów na potrzeby emisji i raportowania z zakresu 3, ze szczególnym uwzględnieniem kategorii 1 – zakupione towary i usługi 
Zakres 1, 2 Rachunkowość gazów cieplarnianych i raportowanie
Moduł IBM Envizi – Zakres 1,2 Rachunkowość GHG + Raportowanie umożliwia rozliczanie i raportowanie emisji dwutlenku węgla dzięki wydajnemu silnikowi obliczania emisji opartemu na protokole GHG

 • Zbudowany na protokole GHG, wbudowany silnik obliczania emisji zawiera globalną bibliotekę ponad 40 000 zarządzanych współczynników emisji, w tym współczynników z amerykańskiej EPA, eGRID, DEFRA, krajowych współczynników energii elektrycznej z IEA, pozostałych współczynników z USA i Europy oraz dostępnych publicznie ram w innych regionach
 • Zarządzanie redukcjami gazów cieplarnianych poprzez kategoryzację kompensacji emisji dwutlenku węgla i certyfikaty energii odnawialnej
 • Konfigurowalna hierarchia organizacyjna pozwala na strukturyzację tysięcy strumieni danych z Zakresów 1 i 2 w celu spełnienia wymagań raportowania
 • Możliwość zarządzania niestandardowymi zestawami współczynników emisji i zestawami współczynników emisji innych firm, aby spełnić potrzeby raportowania emisji swojej organizacji
Zakres 3 Rachunkowość gazów cieplarnianych i raportowanie
Moduł IBM Envizi – Zakres 3 Rachunkowość GHG + Raportowanie obejmuje wszystkie kategorie Zakresu 3 (upstream i downstream), wykorzystując silnik obliczeniowy GHG do stosowania metod obliczeniowych zgodnych z protokołem GHG, wspartych przez solidny system zarządzania danymi

 • Ponad 40 odmian metodologii obliczania gazów cieplarnianych w kategoriach Zakresu 3
 • Emisje z zakresu 3 są obliczane automatycznie przy użyciu odpowiedniej metody obliczeniowej protokołu GHG. Oparte na sztucznej inteligencji modele przetwarzania języka naturalnego (NLP) obsługują kategoryzację danych na potrzeby obliczeń opartych na wydatkach, a współczynniki emisji pobierane są z wbudowanych bibliotek
 • Podsumowania dokładności obliczeń według typu danych – w oparciu o metodologię obliczeń – pomagają zwiększać dokładność raportowania dotyczącego zrównoważonego rozwoju z roku na rok i identyfikować wszelkie pojawiające się problemy z zarządzaniem danymi
Wyznaczanie celów i monitoring
Moduł IBM Envizi – Wyznaczanie Celów + Monitoring automatyzuje proces wychwytywania i śledzenia wydajności gazów cieplarnianych względem postawionych celów na różnych poziomach organizacji

 • Wyznaczanie i śledzenie celów w zakresie redukcji zużycia, energii i emisji, aby przyspieszyć realizację celów dekarbonizacji
 • Intuicyjne pulpity nawigacyjne pomagają zidentyfikować możliwości redukcji emisji gazów cieplarnianych, opracować strategię zarządzania emisjami dwutlenku węgla i śledzić wpływ różnych projektów w zakresie zrównoważonego rozwoju
 • Wbudowane narzędzia pomagają angażować interesariuszy i poprawiać odpowiedzialność za wyniki na wszystkich poziomach organizacji
 • Zbiorcze tworzenie i edytowanie celów przy użyciu pustych lub wstępnie wypełnionych szablonów Excel
 • Moduł IBM Envizi – Supply Chain Intelligence przechwytuje i agreguje masowe dane transakcyjne na poziomie dostawców i produktów na potrzeby emisji i raportowania z zakresu 3, ze szczególnym uwzględnieniem kategorii 1 – zakupione towary i usługi

Dekarbonizacja

Przyspiesz inicjatywy w zakresie zrównoważonego rozwoju i popraw wyniki w zakresie emisji.
Oprogramowanie wspiera organizacje w ich dążeniu do redukcji emisji. Ułatwia bieżące monitorowanie, analizę, zarządzanie i raportowanie energii oraz emisji w dużych, złożonych organizacjach. Zautomatyzowane dane z rachunków za media, liczników interwałowych, zasobów odnawialnych w połączeniu z innymi źródłami danych, takimi jak informacje o pogodzie, czy obiekcie, zapewniają szczegółowy wgląd w podstawy świadomych decyzji dotyczących alokacji i wykorzystania zasobów. Narzędzie umożliwia planowanie oraz symulację emisji, uruchamianie modeli optymalizacyjnych a także przeprowadzanie symulacji wydajności.

Moduł IBM Envizi – Analiza Rachunków za Media umożliwia zbieranie, konsolidację i przetwarzanie wszystkich danych rozliczeniowych za media ukierunkowane na identyfikację anomalii oraz obniżanie kosztów i zużycia

 • Analizuj i raportuj koszty mediów, zużycie i oszczędności w różnych regionach geograficznych, typach obiektów i grupach
 • Konwertuj zużycie na różne wskaźniki, aby spełnić wymagania dotyczące raportowania bez konieczności stosowania skomplikowanych arkuszy kalkulacyjnych i ręcznych obliczeń podatnych na błędy
 • Zidentyfikuj znaczące rozbieżności w danych dotyczących kosztów mediów i zużycia, które mogą mieć wpływ na wyniki finansowe
 • Wbudowane narzędzie do modelowania regresji normalizuje wydajność energetyczną pod kątem wskaźników pogodowych i KPI, dzięki czemu można mierzyć i weryfikować oszczędności w czasie

Moduł IBM Envizi – Interwałowa Analiza Liczników automatyzuje przechwytywanie i analizę danych z liczników interwałowych, umożliwiając podejmowanie celowych inicjatyw w zakresie efektywności energetycznej opomiarowanych obiektów

 • Automatycznie przechwytuj duże ilości danych z liczników interwałowych o wysokiej częstotliwości od dostawców liczników mediów i systemów podliczników
 • Przeprowadź analizę regresji, aby znormalizować wydajność energetyczną pod kątem wskaźników pogodowych i wskaźników KPI, dzięki czemu będziesz mógł mierzyć i śledzić oszczędności w okresach bazowych w czasie
 • Śledź na podstawie liczników anomalie dotyczące zużycia energii i automatycznie powiadamiaj odpowiednie osoby w przypadku naruszenia warunków alarmowych

Moduł IBM Envizi – Programy Zrównoważonego Rozwoju, obejmuje funkcje zarządzania inicjatywami ESG i zrównoważonego rozwoju, takich jak prognozy, budżety, ramy czasowe, przepływy pieniężne, cele i rezultaty

 • Śledź i zarządzaj inicjatywami w zakresie ESG i zrównoważonego rozwoju, aby mieć pewność, że wyniki programu zostaną osiągnięte na czas i w ramach budżetu
 • Monitoruj różnorodne projekty ESG, wykraczające poza programy redukcji emisji lub efektywności energetycznej, aby monitorować inne projekty w zakresie zrównoważonego rozwoju, takie jak przekierowanie odpadów, redukcja wody i projekty recyklingu
 • Wygeneruj wskaźniki finansowe projektu, takie jak wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) i wartość bieżąca netto (NPV)
 • Monitoruj, która lokalizacja lub grupa obiektów radzi sobie dobrze w porównaniu z kamieniami milowymi inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju, a które mogą wymagać interwencji
Analityka rachunków za media
Moduł IBM Envizi – Analiza Rachunków za Media umożliwia zbieranie, konsolidację i przetwarzanie wszystkich danych rozliczeniowych za media ukierunkowane na identyfikację anomalii oraz obniżanie kosztów i zużycia

 • Analizuj i raportuj koszty mediów, zużycie i oszczędności w różnych regionach geograficznych, typach obiektów i grupach
 • Konwertuj zużycie na różne wskaźniki, aby spełnić wymagania dotyczące raportowania bez konieczności stosowania skomplikowanych arkuszy kalkulacyjnych i ręcznych obliczeń podatnych na błędy
 • Zidentyfikuj znaczące rozbieżności w danych dotyczących kosztów mediów i zużycia, które mogą mieć wpływ na wyniki finansowe
 • Wbudowane narzędzie do modelowania regresji normalizuje wydajność energetyczną pod kątem wskaźników pogodowych i KPI, dzięki czemu można mierzyć i weryfikować oszczędności w czasie
Analiza liczników interwałowych
Moduł IBM Envizi – Interwałowa Analiza Liczników automatyzuje przechwytywanie i analizę danych z liczników interwałowych, umożliwiając podejmowanie celowych inicjatyw w zakresie efektywności energetycznej opomiarowanych obiektów

 • Automatycznie przechwytuj duże ilości danych z liczników interwałowych o wysokiej częstotliwości od dostawców liczników mediów i systemów podliczników
 • Przeprowadź analizę regresji, aby znormalizować wydajność energetyczną pod kątem wskaźników pogodowych i wskaźników KPI, dzięki czemu będziesz mógł mierzyć i śledzić oszczędności w okresach bazowych w czasie
 • Śledź na podstawie liczników anomalie dotyczące zużycia energii i automatycznie powiadamiaj odpowiednie osoby w przypadku naruszenia warunków alarmowych
Programy zrównoważonego rozwoju
Moduł IBM Envizi – Programy Zrównoważonego Rozwoju, obejmuje funkcje zarządzania inicjatywami ESG i zrównoważonego rozwoju, takich jak prognozy, budżety, ramy czasowe, przepływy pieniężne, cele i rezultaty

 • Śledź i zarządzaj inicjatywami w zakresie ESG i zrównoważonego rozwoju, aby mieć pewność, że wyniki programu zostaną osiągnięte na czas i w ramach budżetu
 • Monitoruj różnorodne projekty ESG, wykraczające poza programy redukcji emisji lub efektywności energetycznej, aby monitorować inne projekty w zakresie zrównoważonego rozwoju, takie jak przekierowanie odpadów, redukcja wody i projekty recyklingu
 • Wygeneruj wskaźniki finansowe projektu, takie jak wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) i wartość bieżąca netto (NPV)
 • Monitoruj, która lokalizacja lub grupa obiektów radzi sobie dobrze w porównaniu z kamieniami milowymi inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju, a które mogą wymagać interwencji

Wdrożenie

Gotowe rozwiązanie SaaS

 

Pozwala uniknąć dużej skali, wyższych kosztów i bardziej ryzykownych elementów typowego projektu wdrożeniowego, jakie występują przy tradycyjnych formach dostarczania oprogramowania.

Metodologia wdrażania​

 

Konfigurujemy Twoje grupy, lokalizacje, konta i liczniki, przygotowujemy warsztaty
z raportowania oraz prowadzenia procesów zrównoważonego rozwoju, tworzymy zautomatyzowaną metodologię przechwytywania danych​.

Harmonogram wdrożenia

 

16-24 tygodni od podpisania umowy

 

Technologia

pl_PL