Wnioskowanie bayesowskie

W podejściu klasycznym wnioskowanie statystyczne oparte jest wyłącznie na podstawie pobranej próby losowej. Możemy np. estymować punktowo lub przedziałowo nieznane parametry rozkładów, weryfikować hipotezy dotyczące rozkładów badanych cech, badać różne zależności...
pl_PL